Khung Mùng
Khung Mùng MS008
Khung Mùng MS008
Khung: Nhôm hợp kim, sơn tỉnh điện
Khung Mùng MS007
Khung Mùng MS007
Khung: Nhôm hợp kim, sơn tỉnh điện
Khung Mùng MS006
Khung Mùng MS006
Khung: Nhôm hợp kim, sơn tỉnh điện
Khung Mùng MS005
Khung Mùng MS005
Khung: Nhôm hợp kim, sơn tỉnh điện
Khung Mùng MS004
Khung Mùng MS004
Khung: Nhôm hợp kim, sơn tỉnh điện
Khung Mùng MS003
Khung Mùng MS003
Khung: Nhôm hợp kim, sơn tỉnh điện
Khung Mùng MS002
Khung Mùng MS002
Khung: Nhôm hợp kim, sơn tỉnh điện
Khung Mùng MS001
Khung Mùng MS001
Khung: Nhôm hợp kim, sơn tỉnh điện